Dane osobowe

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Rodzicu,

Informujemy, że administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest Szkoła Podstawowa w Równem przy ul. Długiej 41.
Dane są przetwarzane w celu::

 1. Realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm).
 2. Zapewnienia realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i sportowych w placówce.
 3. Wykorzystania wizerunku ucznia poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej SPROWNE.DUKLA.PL (zsprowne.dukla.pl – stara witryna), na naszej stronie FACEBOKa, na tablicach ściennych oraz na potrzeby informacji i promocji placówki.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do punktów: 1, 2 i 3.
 2. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem w odniesieniu do punktu 3.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz potrzeb informacyjnych i promocyjnych szkoły.

Odbiorcą danych osobowych są:

 • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Podanie danych osobowych:

 • jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w odniesieniu do punktów: 1 i 2,
 • ma charakter dobrowolny w odniesieniu do punktu 3.

Konsekwencją niepodania danych jest:

 • brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w odniesieniu do punktów 1 i 2,
 • brak możliwości zamieszczenia wizerunku ucznia na stronie internetowej szkoły i materiałach informacyjnych i promocyjnych placówki.

Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi:– art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.– art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w odniesieniu do punkt 1 i 2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@sprowne.dukla.pl; tel. 13 4333008

Skip to content